Development Center Schoolife

Центр Развития "Школа Жизни" (2010)

 

Центр развития

«Школа Жизни»

alenikbel@ukr.net

066-766-69-63

Центр Развития Человека

"Школа Жизни"

Авторские Научные Статьи

Кандидатская Диссертация по психологии:

"МОТИВАЦІЯ УЧІННЯ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ
ПРОФЕСІЙНОЇ Я-КОНЦЕПЦІЇ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ"

О.М.Білецький (Харьков, 2013г.)

Додаток А, Додаток Б, Додаток В, Додаток Д.

Перечень авторских научных статей, изданных в рамках научного исследования проблемы самосознания в современной психологической науке:

1. Білецький О.М. Дослідження самосвідомості та її зв’язку із процесами самоактуалізації та самореалізації в психологічній науці / О.М. Білецький //            Вісник ХНПУ імені Г.С.Сковороди. Психологія. - Харків: ХНПУ, 2010. – Вип. 33. – С. 38-52.

 

2.  Білецький О.М. Підходи до визначення поняття самосвідомості в психологічній науці / О.М. Білецький // Вісник ХНПУ імені Г.С.Сковороди. Психологія. - Харків: ХНПУ, 2012. – Вип. 43., Ч. І. – С.40-45

 

3. Білецький О.М. Мотиваційний компонент у структурі самосвідомості  особистості (Схематична модель Я-концепції)  / О.М. Білецький // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія: Психологія. – Харків: ХНУ, 2012. – №1009.– С.14-19.

 

4. Білецький О.М. Шляхи та засоби стимулювання розвитку професійної Я-концепції майбутніх психологів / О.М. Білецький // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія: Психологія . – №1046. – Харків: ХНУ, 2013

 

5. Білецький О.М. Проблема розвитку самосвідомості та «Я-концепції» особистості в психології / О.М. Білецький // Цивілізаційний поступ сучасної освіти і науки: матеріали ІІІ наук.-практ. конф. магістрантів ХНПУ імені Г.С.Сковороди, 17-18 лист. 2011 р. – Х., 2011. –  Ч. І. – С. 23-24.

 

6. Білецький О.М. Мотиваційний компонент у структурі самосвідомості  особистості / О.М. Білецький // Збірник матеріалів Всеукраїнської наук.-практ. конф. «Актуальні проблеми практичної психології. – К.: Видавництво Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова,  2012.  – С. 214-219.

 

7.  Білецький О.М. Професійна Я-концепція студентів-психологів / О.М. Білецький // Харківська школа психології: спадщина і сучасна наука: міжнар. наук.-практ. конф., 19-20 жовт. 2012 р.: тези доп. – Х., 2012. – С. 30-31.

 

8.  Білецький О.М. Проблема внутрішньої та зовнішньої мотивації в психологічній науці / О.М. Білецький // Психолого-педагогічні проблеми спортивної та професійної діяльності:  матеріали  міжвузівської  науково-практичної конференції, 14-15 березня 2013 р. – Х.: ХДАФК, 2013. - С. 31-43.

 

9. Білецький О.М. Особливості професійної Я-концепції в залежності від мотивації навчання / О.М. Білецький // Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Соціалізація особистості в умовах системних змін: теоретичні і прикладні проблеми». – К.: Інститут психології імені Г.С.Костюка НАПН України, 2013.

 

10. Білецький О.М. Місце самосвідомості в онтогенезі особистості / О.М. Білецький // Значимість психології в сучасному суспільстві. Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Ужгород, 16-17 червня 2017 року). – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2017. – 112 с.

 

11. Білецький О.М. Визначення головних феноменів самосвідомості особистості  / О.М.Білецький // Наукове видання. Психологічний часопис. / Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костка Національної Академії педагогічних наук – Київ, 2017. – №3 (7). – С.5-17.

 

12. Білецький О.М. Механізми самопізнання в генезі особистості  / О.М.Білецький // Науковий журнал. Альманах науки / Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції "Наука та пріоритети" – Київ, лютий 2018. – №2/2(11). – С.23-27.

13. Білецький О.М. "Відображене Я" в структурі самосвідомості  / О.М.Білецький // Науковий журнал. Альманах науки / Збірник наукових праць ІІ міжнародної науково-практичної конференції "Наука та майбутнє" – Київ, грудень 2018. – №12/1(21). – С.48-53.